Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) zavádí vnitřní oznamovací systém (VOS), jehož záměrem je zavést účinný mechanismus, který umožní oznamovat protiprávní jednání, která jsou Směrnicí rozdělena do několika oblastí.

Kdo může oznamovat:

Každá fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání.

Co může oznamovat:

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat:

  • Zadávání veřejných zakázek, veřejné dražby.
  • Předcházení legalizace výnosu z trestné činnosti a financování terorismu.
  • Bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích.
  • Ochrany životního prostředí.
  • Ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví.
  • Ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů.

Ostatní oznámení:

Ostatní oznámení nebudou zpracována podle pravidel Směrnice, ale budou předána příslušnému orgánu veřejné moci.

Chráněné oznámení musí vždy obsahovat:

  • Identifikace a kontaktní údaje oznamovatele.
  • Identifikaci subjektu, kterého se oznámení týká.
  • Identifikaci porušení, kterého se týká (co nejpodrobnější).

Chráněné oznámení může též obsahovat:

  • Podkladové materiály a důkazy.

Po posouzení obsahu oznámení může vzniknout ze strany TSmI potřeba oznamovatele kontaktovat s žádostí o doplnění či bližšího objasnění jím uvedených informací. V takových případech se společnost obrací na oznamovatele, je-li jí známa jeho totožnost, resp. lze-li jej kontaktovat, a to současně za předpokladu, že tento postup nepovede k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele nebo k ohrožení ochrany jeho osobních údajů.

Ochrana osob a osobních údajů:

Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace postupují v otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby, podle platných právních předpisů a vnitřních předpisů TSmI. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti.

TSmI potvrzuje přijetí písemného oznámení porušení na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud nepožádal o jiný způsob potvrzení, do 7 dnů od podání oznámení.

Jak bude s oznámením naloženo:

Přístup k oznámení má pouze příslušná osoba, která o něm zachovává mlčenlivost. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o výsledku prošetření a plánovaných či přijatých opatřeních do 3 měsíců od přijetí oznámení. Oznámení jsou uchovávána u příslušné osoby po dobu pěti let.

Komunikační kanál (jak oznamovat porušení):

Komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů. Oznámení může být podáno elektronicky, prostřednictvím e-mailu, písemně, nebo osobně prostřednictvím příslušné osoby, která o ústním podání sepíše záznam.

Příslušná osoba:

Mgr. Zdeněk Hájek, Ph.D.
e-mail: whistleblowing@tsmi.cz

Písemně na adresu:

„Whistleblowing“ nebo „k rukám příslušné osoby“

Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace

Padochovská 1717/17

664 91 Ivančice

Elektronicky na adresu:

whistleblowing@tsmi.cz

nebo osobně v uzavřené obálce označené nápisem „Whistleblowing“ nebo „k rukám příslušné osoby“ v kanceláři TSmI na adrese Kounická 1112/70, Ivančice

Takto označené oznámení přijímají a zpracovávají Technické služby města Ivančice mimo rámec běžné komunikace.

Sankce:

Vědomě nepravdivé oznámení – pokuta do 50.000 Kč

 

Upozorňujeme, že obálka musí být řádně označena a zalepena, tak, aby bylo možné maximálně zachovat důvěrnost jejího obsahu.

Přejít nahoru