Poplatník místního poplatku dle platné obecně závazné vyhlášky města Ivančice, kterou je stanoven „Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství“ (OZV poplatek) může dle platné obecně závazné vyhlášky města Ivančice „Stanovení obecního systému odpadového hospodářství“ (OZV systém) pro uložení nebezpečného, tříděného, velkoobjemového aj. tam vyjmenovaných odpadů tyto bezplatně odevzdat v prostorách městem zřízeného Sběrného střediska odpadů (odpadní dvůr), které provozuje příspěvková organizace Technické služby města Ivančice (TSMI) na ul. Kounická, č.ev. 1467 (vedle čistírny odpadních vod). – viz Obecně závazné vyhlášky města Ivančice

Dle „OZV systém“ je uložení stavebního odpadu na odpadním dvoře možné pouze v množství maximálně 350 kg na číslo popisné (nebo evidenční, popř. byt. jednotku) a rok.

Za účelem evidence odevzdaného množství u všech druhů odpadů je poplatník před odevzdáním a uložením odpadu povinen se prokázat obsluze odpadního dvora „kartou poplatníka„, bez ní nebude možno odpad odevzdat.

Obsluha odpadního dvora před převzetím odpadu k uložení napřed čtečkou sejme QR kód vaší karty, určí druh odpadu, případně provede jeho zvážení a teprve poté bude tento možno na odpadním dvoře uložit.

Tato karta je poplatníkům vydávána pouze „na žádost“.


Průběh vydání karty:

  • napřed je nutné podat žádost o vystavení karty (karet) odevzdáním vyplněného formuláře,
  • poté je žádost po ověření správnosti údajů nemovitost/počet hlášených poplatníků/variabilní symbol(y) tímto žádost zkontrolována,
  • následuje vystavení karty (standardní velikost jako platební karty) která obsahuje přidělené ID a to nejdůležitější: grafický prvek QR kód (udržujte nepoškozený a čitelný!)
  • vystavenou kartu obdržíte po prokázání totožnosti na vámi v žádosti předem zvoleném místě (kancelář TSMI nebo odpadní dvůr) a její převzetí potvrdíte podpisem na spodní části formuláře žádosti, kterým jste o vystavení karty žádal/a – nepodepisujte při podání žádosti, podepisuje se až samotné převzetí karty!

Jelikož musí dojít ke shromažďování žádostí, ověření údajů v žádosti, výrobě karet, jejich distribuci na místa výdeje, nenechávejte prosím podání žádosti na poslední chvíli, termín vystavení karty může být až 5 pracovních dní!! (Pokud si chcete připravenou kartu vyzvednout např. v sobotu na odpadním dvoře, doručení žádosti ve čtvrtek určitě nestačí.)


Žádost o vydání karty poplatníka můžete vyplnit a přímo odeslat na webových stránkách TSMI pomocí online formuláře.

Prázdný formulář k vyplnění si můžete vyzvednout:

Vyplněný formulář (vyplnit – nepodepisovat) můžete odevzdat:

  • v kanceláři odpadního dvora (během provozní doby)
  • v kanceláři TSMI (Po-Pá 07:00-08:00 a 13:00-14:00) – tel.: 601 360 003
  • do schránky na budově TSMI (nonstop)
  • do poštovní (nerezové) schránky TSMI, která je umístěna na zdi ve vestibulu MěÚ Ivančice (Palackého n. 196/6) hned vlevo za vchodovými vraty v pracovní době úřadu

ID kartu si můžete vyzvednout pátý pracovní den po dni doručení žádosti v místě, které jste si zvolili v žádosti:


Pro správné vyplnění žádosti potřebujete znát variabilní symbol/y všech poplatníků místního poplatku „za svoz komunálního odpadu“, kteří jsou vázáni k vašemu bytu/rodinnému domu, popř. k chatě či nemovitosti, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

Variabilní symboly jsou vždy 10ti místné a v případě plateb za komunální odpad začínají u občanů trvale hlášených v Ivančicích 1337xxxxxx, u chat: 1338xxxxxx, u cizinců s povoleným pobytem na území ČR s místem pobytu v Ivančicích: 1339xxxxxx.

V případě, že máte problém s dohledáním variabilních symbolů, kontaktujte MěÚ Ivančice, Odbor plánovací a finanční, paní Žákovou (zakova@muiv.cz, 546 419 433), která je vám sdělí (volejte pouze kvůli var. symbolu, ostatní záležitosti ohledně ID karty jsou čistě na komunikaci mezi Vámi a TSMI !!).

Poučení: Identifikační kartu není možné použít pro jinou nemovitost/byt/chatu, než pro kterou byla vystavena. Pro společnou domácnost je vydávána bezplatně pouze jedna karta, vyplnění formuláře vícekrát pokaždé na jiný VS ze stejné domácnosti nemá smysl, systém karet to pozná (pokud jich potřebujete zdarma pro domácnost více, stačí mít kvalitní fotografii QR kódu v mobilu nebo si tento nahrát do nějaké mobilní aplikace pro správu karet). Karta je nepřenosná.

Pozn.: Po úspěšném odeslání vyplněné online žádosti se hned pod tímto textem na 30 sekund zobrazí zelený rámeček s informací o odeslání formuláře. Volitelně si potvrzení o odeslání žádosti můžete nechat také zaslat do své e-mailové schránky.

Online formulář


Přejít nahoru