V této rubrice najdete povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.


1. Oficiální název – Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace


2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Technické služby města Ivančice byla zřízena za účelem vykonávání následujících činností:

 • úklid města,
 • provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení,
 • oprava a údržba (včetně zimní) komunikací,
 • oprava a údržba majetku města,
 • údržba veřejného pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně,
 • provozování sběrného dvora,
 • péče o zeleň města a sportovních ploch

Zřizovatelem organizace je Město Ivančice, IČO 00281859


3. Organizační struktura

V čele organizace stojí ředitel jmenovaný zřizovatelem.


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa – sídlo

Padochovská 1717/17, Ivančice, PSČ: 664 91

4.2 Adresa úřadoven pro osobní návštěvu – kanceláře

Kounická 1112/70, Ivančice, PSČ: 664 91

4.3 Úřední hodiny

 • pracovní doba zaměstnanců: Po – Pá: 06:00 – 14:30
 • odlišna pracovní doba pro Sběrné středisko odpadů – viz stránka Odpadní dvůr

4.4 Telefonní čísla

viz stránka Kontakty

4.5 Adresa internetových stránek

www.tsmi.cz

4.6 Adresa podatelny

není zřízena

4. 7 Elektronická adresa podatelny

není zřízena

všeobecná pošta: viz stránka Kontakty

4.8 Datová schránka

qwy4ptq


5. Poukazování plateb

115-7045920267/0100


6. IČO

06880851


7. Plátce daně z přidané hodnoty

ano – CZ06880851


8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

viz stránka Dokumenty

8.2 Rozpočet » viz stránka Dokumenty

 • Rozpočtová opatření » viz stránka Dokumenty
 • Střednědobý výhled rozpočtu » viz stránka Dokumenty

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně nebo elektronicky na adresu reditel@tsmi.cz, nebo prostřednictvím datové zprávy. Ústní žádost o poskytnutí informace, vznesenou osobně nebo telefonicky, vyřizuje organizace neodkladně. Pokud není žadateli informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Písemné žádosti lze doručit osobně, prostřednictvím pošty, nebo elektronicky. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.

V případě písemné žádosti z ní musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt, tj. Technické služby města Ivančice, p.o.

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, povinný subjekt vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, povinný subjekt rozhodne o odmítnutí žádosti.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Nerozhodne-li povinný subjekt o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

V případě, že povinný subjekt bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace. Pokud žadatel nesouhlasí s výší úhrady sdělené mu povinným subjektem, může proti sdělení o výši úhrady podat stížnost. Je-li poskytnutí informace podmíněno zaplacením požadované úhrady a pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

Podrobnější úpravu postupu při poskytování informací upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


10. Příjem žádostí a další podání

Jiné žádosti a další podání než žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze adresovat příslušným osobám uvedeným v kontaktech na tomto webu.


11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

11.2 Vydané předpisy

» viz stránka Dokumenty


12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

nebyl vydán

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

nebylo vydáno


13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Organizace nedisponuje vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

Žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty


14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném prístupu k informacím

» Výroční zprávy jsou zveřejněny v Centrálním registru výročních zpráv v oblasti poskytování informací:

» Poskytnuté informace:

 • dosud nebyla podána žádost o poskytnutí informace

Další doporučené informace

Profil zadavatele: https://zakazky.ivancice.cz/profile_display_119.html

Registr smluv: https://smlouvy.gov.cz

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

Přejít nahoru